کفترباز ۱۳۷۴ شمسی

رنگ روغن روی بوم – ۱۰۰x۷۰ سانتیمتر